Error: undefined is not a constructor (evaluating 't.fotoGenislikim.includes("%")') https://service-cms.istanbulc.edu.tr/api/webclient/js?site=86D314E7DD8B40D2895BBBEABB852621:1:2662 invoke@https://bap.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:20619:24 $controllerInit@https://bap.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:26021:40 nodeLinkFn@https://bap.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24959:44 compositeLinkFn@https://bap.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24327:23 publicLinkFn@https://bap.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24207:45 https://bap.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:30039 processQueue@https://bap.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://bap.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://bap.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://bap.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://bap.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://bap.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://bap.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://bap.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://bap.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP)

Proje Türleri

Normal Araştırma Projesi (NAP)


Tanım ve Kapsamı: İstanbul Üniversitesi araştırmacılarının kişisel veya disiplinlerarası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren, evrensel olarak özgün bir konuyu ele alan ve çıktıları ile bilime katkı sağlama potansiyeli bulunan araştırma projeleridir.

Kimler başvurabilir: Üniversitemiz mensubu Doktora, Uzmanlık ve Sanatta Yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar başvurabilir.

Proje Bütçesi: Yürütücülerin deneyim ve yayın performansları gözönünde bulundurularak kademeli bir şekilde proje bütçeleri oluşturulur.

NAP bütçesi yürütücünün son 5 yıldaki yayın sayısına göre aşağıda gösterildiği şekilde belirlenir:

- Temel destek miktarı 30.000 ₺ + Yayın Teşvik Bütçesi+ Kongre katılımı destek bütçesi,

- Son 5 yıl içinde en az 4 adet WoS indekslerinde taranan dergilerde yayını olan yürütücüler için 40.000 ₺ + Yayın Teşvik Bütçesi + Kongre katılımı destek bütçesi,

- Son 5 yıl içinde en az 7 adet WoS indekslerinde taranan dergilerde yayını olan yürütücüler için 50.000 ₺ + Yayın Teşvik Bütçesi + Kongre katılımı destek bütçesi,

- Son 5 yıl içinde en az 10 adet WoS indekslerinde taranan dergilerde yayını olan yürütücüler için 60.000 ₺ + 1 adet Bursiyer Bütçesi (Bakınız: Projelerde Bursiyer Çalıştırılmasına İlişkin Kurallar)+ Yayın teşvik bütçesi + Kongre katılımı destek bütçesi

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile İlgili İlkeler: Başvurular “Proje Süreçleri Yönetim Sistemi” kullanılarak gerçekleştirilir.

Değerlendirmeye alınan proje önerileri, projenin araştırma alanı/alanları dikkate alınarak Komisyon/Komisyon Üyesi tarafından gerekli sayı ve nitelikteki hakem/hakemlere gönderilir (Bakınız : Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu BÖLÜM 5)

Yürütme ve sonuçlandırma süreci: Projenin yürürlüğe girebilmesi için yürütücü tarafından imzalanmış proje sözleşmesinin BAP birimine teslim edilmiş olması zorunludur. Proje Rektör oluru ile yürürlüğe girer. Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar altı aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiminde Proje Süreçleri Yönetim Sistemine yüklenir. Ara ve Sonuç raporları, komisyon/komisyon üyesinin tayin edeceği hakem değerlendirmesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına Komisyon tarafından karar verilir (Bakınız: Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu BÖLÜM 6).

Yayın Yükümlülüğü: Proje sonuçları proje süresince veya en geç proje kapandıktan sonraki 2. yıl bitimine kadar yayın kurallarına uygun yabancı dilde araştırma makalesi olarak yayınlanmak zorundadır (Bakınız : Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu BÖLÜM 7).BAP Başvuru :http://bapsis.istanbulc.edu.tr


Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP) 


Tanım ve Kapsamı: BAP Komisyonu tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda desteklenen özgün ve etki değeri yüksek olması beklenen projelerdir. Proje başvurularında BAP Komisyonu tarafından duyurulmuş öncelikli alanlarda araştırma altyapısı mevcut olan ve yayın potansiyeli yüksek araştırmacılara destek verilmesi amaçlanmaktadır. Salt altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmez. Değerlendirme sürecinde projenin çok disiplinli olması (farklı bölüm, farklı fakülte, farklı üniversite) tercih edilebilir.

Kimler başvurabilir: Üniversitemiz mensubu deneyimli, BAP komisyonu tarafından duyurulan WoS H indeksi puanına sahip, en az bir adet dış kaynaklı araştırma projesini başarılı bir şekilde yürüterek tamamlamış olan öğretim üyeleri ile Doktora, Uzmanlık Sanatta Yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar başvuruda bulunabilirler.

Proje Bütçesi: 360.000 ₺ Yayın teşvik bütçesi + Kongre katılımı destek bütçesi

Proje bütçesi kapsamında bir (1) doktoralı araştırmacı ve proje yürütücüsünün belirlediği sayıda bursiyer proje ekibinde yer alabilir, ancak bu kişiler için yapılacak ödeme proje destek limiti içindedir.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Bu kapsamdaki projelerin başvuruları yılda iki kez alınır. Başvuru tarihleri BAP Komisyonu tarafından ilan edilir. Başvurular sonrasında projelerin değerlendirilmesi hakem süreçleri tamamlandıktan sonra topluca gerçekleştirilir ve desteklenecek projelere hakem görüşleri doğrultusunda ve yapılacak panel sonrasında komisyonca karar verilir. (Bakınız: Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu BÖLÜM 5).

Projelerin başvurusunda kullanılacak olan öncelikli alanlar ile araştırma alanlarında geçerli olacak H indeksi puanları BAP Komisyonunca her yıl ilan edilir ve gerek görüldüğü durumda yine BAP komisyonunca değişiklik yapılır. BAP komisyonu tarafından belirlenen öncelikli alanlar ve H-indeksleri İstanbul Üniversitesi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS) websitesinde duyurulur.

Yürütücü proje başvurusunda WoS üzerinden almış olduğu H indeksi puanını gösterir “Citation Report”un pdf çıktısını sisteme yüklemek zorundadır

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar altı aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiminde Proje Süreçleri Yönetim Sistemine yüklenir. Ara ve Sonuç raporları, komisyon/komisyon üyesinin tayin edeceği hakem değerlendirmesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve komisyonda projenin kapatılması karara bağlanır (Bakınız: Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu BÖLÜM 6).

Diğer proje türlerinden farklı olarak, yürütücülerin bir sonraki ÖNAP projesi başvurusu ancak bir önceki projesi başarı ile kapatıldıktan ve yayın şartını yerine getirdikten sonra gerçekleştirebilir.

Yayın Yükümlülüğü: Proje süresince ya da en geç proje kapandıktan itibaren 2 yıl içinde araştırma alanına göre BAP tarafından belirlenmiş yayın kurallarına uygun olarak araştırma makalesi olarak yabancı dilde yayınlanmak zorundadır ((Bakınız: Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu BÖLÜM 7).BAP Başvuru :http://bapsis.istanbulc.edu.trTez Projeleri 

Tanım ve Kapsamı: İstanbul Üniversitesi bünyesindeki enstitülerde lisansüstü eğitimi yapan veya Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapan Uzmanlık, sanat alanında eğitim gören öğrencilerin Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık ve Sanatta Yeterlik Tez çalışmalarının desteklendiği proje tipidir.

Bu kapsamda tez türlerine göre farklı bütçe limitleri olan üç alt tipte proje ile destek verilir.

Kimler başvurabilir: Lisansüstü Tez projeleri için ilgili enstitü ve uzmanlık tezleri için ilgili dekanlığın onayı ile tez danışmanlığına atanmış olan öğretim üyeleri başvuru yapabilir. Başka bir üniversitenin kadrosunda olup, eğitimini sürdürmek üzere 2547 sayılı yükseköğretim kanununun 35. Maddesi gereğince üniversitemize görevlendirilen öğrenciler ile ÖYP aracılığıyla üniversitemize gelen ve öğrenim gören öğrencilerin tezleri ilgili yönetmelik düzenlemeleri nedeniyle BAP TARAFINDAN DESTEKLENMEZ.

Tez projelerinde tez öğrencisi ve varsa Enstitü veya uzmanlık tezlerinde Dekanlıkça onaylanmış ikinci tez danışmanı araştırmacı olarak görev yapar. Tıpta uzmanlık tezleri hariç, ikinci tez danışmanı ve Tez öğrencisi dışında araştırmacı projeye dahil edilemez. Ancak tezlerde yasal veya bilimsel zorunluluklar sonucu farklı alandan çalışmada yer alması gereken araştırmacılar danışmanın talebi ve Komisyon onayı ile proje yürürlüğe girdikten sonra eklenebilir.

Üniversitemiz personelinin başka bir üniversitede lisansüstü eğitime devam etmesi durumunda, tez projesi desteği alabilmesi için tez danışmanının veya ikinci danışmanın İstanbul Üniversitesinden bir öğretim üyesi olması gereklidir.

Tez projeleri için başvuru aşamasında, ilgili öğretim üyesinin danışman olarak atandığına dair ilgili enstitü yönetim kurulu kararı veya uzmanlık tezleri için ilgili dekanlık kararının da sisteme yüklenmesi zorunludur.

Bir öğrencinin üniversitemiz bünyesinde sadece bir yüksek lisans ve bir doktora çalışması için destek alma hakkı vardır.

Proje Bütçesi: Tez projelerine verilecek bütçe üst limitleri şu şekildedir:

Yüksek Lisans Tez Projesi: 15.000 ₺ + Yayın teşvik bütçesi + Kongre katılımı destek bütçesi

Uzmanlık, Sanatta Yeterlik Tez Projeleri: 17.000 ₺ + Yayın teşvik bütçesi + Kongre katılımı destek bütçesi

Doktora Tez Projeleri: 25.000 ₺ + Yayın teşvik bütçesi + Kongre katılımı destek bütçesi

Kongre katılım bütçesi kadrolu lisansüstü öğrencileri için başvuru sırasında otomatik olarak proje bütçesine eklenmekte olup, bu durum projede bu bütçenin kullanılmasının onaylanacağı anlamına gelmemektedir. BAP komisyonu kongrenin nitelğine bağlı olarak kongre destek bütçesinin kullanılmasına karar verir.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Tez projesi başvurusu, tez çalışması önerisinin ilgili enstitünün yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, uzmanlık tezlerinde ise ilgili anabilim dalı akademik kurul kararı alındıktan sonra gerçekleştirilir. Öğrencinin tez önerisi onaylandıktan sonraki iki öğretim yarıyılı içinde gerçekleştirilmeyen başvurular kabul edilmez.

Tez projesi önerilerinde danışman, öğrenci tarafından imzalanmış olan projede sorumluluklarını yerine getireceğine dair “TEZ PROJELERİ ÖĞRENCİ TAAHHÜT BEYAN FORMU”nu sisteme yüklemek ve ıslak imzalı kopyayı kabul aşamasından sonra proje sözleşmesi ile birlikte BAP birimine teslim etmek zorundadır.

Proje önerileri, ilgili komisyon üyesi incelemesini geçtikten sonra Komisyon tarafından doğrudan karara bağlanır. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda projeyi değerlendirmek üzere hakem veya konunun uzmanlarından destek alabilir.

Tez projeleri kapsamında masaüstü, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, yazıcı vb. bilgisayar donanımları alımları desteklenmez. Ancak, çalışma için zorunlu olduğu hallerde, üniversitemiz kadrosunda çalışmakta olan öğrencilerin tezlerinde sadece masaüstü bilgisayar alımlarına komisyon kararı ile izin verilir. 

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje çalışması süresince yürütücü ilgili bölümde belirtilen kurallara uygun olarak projelerini sürdürmek ve sonuçlandırmak zorundadırlar (Bakınız: Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu BÖLÜM 6).

Tezin iç kapak sayfasından sonra ayrı bir sayfada çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğini ifade eden “Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası: ………” ifadesi yazılmak zorundadır. Tezin yabancı dildeki özet sayfasında da çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğine dair This study was funded by Scientific Research Projects Coordination Unit of Istanbul University. Project number:........... ifadesi eklenir. Bu ifadeye yer verilmeyen tezler, değerlendirmeye alınmaz ve yeniden düzenlenmesi istenir.

Tez çalışmaları kapsamında yayımlanan yayınlarda tez öğrencisinin kurumunun adresi İstanbul Üniversitesi olmalıdır. Eğer sorumlu yazar tez öğrencisi değilse, sorumlu yazarın kurumunun adresi İstanbul Üniversitesi olmalıdır.

Tez projelerinde Sonuç Raporu olarak tüm onay sayfaları imzalandıktan sonra onaylanmış haliyle tezin kendisinin tamamı PDF formatında sisteme yüklenir. Onay sayfaları imzasız olan tez projesi raporları teknik incelemeden geri döndürülerek eksiklerin tamamlanması istenir. Projenin sonuçlandırılabilmesi için, proje yürütücüleri ensititüler tarafından yönetilen tez çalışmalarında tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitünün tez onayı,  uzmanlık tezleri için ise ilgili fakülte dekanlığından alınmış başarı yazısını da proje otomasyon sistemine yüklemek zorundadır. Raporlar Komisyon tarafından karara bağlanır.

Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır. Yine de tamamlanamayan tezler için tez danışmanı gecikmenin gerekçesini ve projenin öğrencinin tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavına girinceye kadar “projeyi askıya alma” işlemini talep eden başvuruyu yapmakla yükümlüdür.

Projenin azami süresi ve askıya alma süreleri tamamlanmış olmasına rağmen ilgili tez öğrencisinin çalışmalara devam etmemesi veya başarısızlığı nedeniyle proje çalışmasının tamamlanamaması durumunda, proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine öğrenciden alınan taahhütname gereğince öğrenci projeden çıkartılır ve projenin başka bir öğrenci tarafından yürütülmesine olanak verilir veya projenin verilerinin elde olması ve tez projesi olarak tamamlanamayacağı durumlarda yürütücü projenin NAP türüne değiştirilmesini talep eder ve Komisyon kararı ile projenin formatı değiştirilebilir. Bu durumlarda proje yürütücüleri dilekçelerine ek olarak, tez çalışmasının yapıldığı ilgili Enstitü veya Fakülteden alacağı öğrencinin başarısızlık/kayıt silme durumunu belirten yazıyı da BAP birimine sistem üzerinden sunmak zorundadır.  Projede öğrenci değişikliği veya format değişikliği yapıldığında yeni duruma göre sözleşmeler yenilenir. Başarısızlıkları nedeniyle projeden çıkartılan lisansüstü öğrenim öğrencileri, süresiz olarak BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmazlar. Çalışmanın formatı da değiştirilemediği durumlarda proje kapsamında satın alınan demirbaşlar ilgili araştırmacıların kullanımına açılır ve öğrenciden alınan taahhüt gereğince sarf malzemeleri için yapılan masrafların BAP birimine iadesi istenir ve projenin iptali yoluna gidilir. Masrafları iade etmeyen öğrenciler için gerekli hukuki süreç başlatılması için Rektörlük makamı bilgilendirilir.

Yayın Yükümlülüğü: Proje kapandıktan itibaren 2 yıl içinde araştırma alanına göre Yabancı dilde yayınlanmış BAP tarafından belirlenmiş yayın kurallarına uygun araştırma makalesi olarak yayınlanmak zorundadır (Bakınız: Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu BÖLÜM 7).BAP Başvuru :http://bapsis.istanbulc.edu.tr
Güdümlü Araştırma Projesi (GAP) 

Tanım ve Kapsamı: GAP iki kategoride ele alınır. Birinci kategorideki projeler İstanbul Üniversitesinin akademik anlamda uluslararası üniversiteler sıralamasındaki konumunun yükseltilmesine katkı sağlayacak nitelikte dergilerde yayına dönüşebilecek çalışmaların yürütüleceği araştırma gruplarını, araştırma altyapısı ve uluslararası işbirliklerini desteklemeye yöneliktir. BAP komisyonu bu kapsamda çalışmalar yürütülmek üzere üniversitemizin çeşitli araştırma gruplarının biraraya getirileceği proje önerisinde bulunur. İkinci kategorideki projeler ise üniversitemizin stratejik hedeflerine uygun yeni araştırma altyapılarının oluşturulması ya da var olanların geliştirilmesi ve sürekliliğini sağlayacak projeleri kapsar.

Kimler başvurabilir: Birinci kategorideki GAP için BAP komisyonu, üniversitemiz mensubu deneyimli, WoS H-indeksi puanı yüksek olan, akademik anlamda üniversitemizin uluslararası üniversiteler sıralamasındaki konumunu yükseltmeye katkı sağlayacak nitelikte dergilerde yayın yapabilecek potansiyele sahip araştırmacılara çağrı yapar. İkinci kategorideki projelerde ise BAP komisyonu ve Rektörlükçe onaylanmış projeler için araştırmacılar başvuru yapabilir.

Proje Bütçesi:  Bu proje türünde bütçe destek üst limiti yoktur.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler:

Birinci kategoride başvurusu yapılan projenin gerekli bilimsel incelemelerden geçtikten sonra kabulü gerçekleştirilir. Üniversitemizin stratejik hedeflerine uygun yeni araştırma altyapılarının oluşturulması, mevcut araştırma altyapılarının geliştirme veya sürekliliğinin sağlanmasına yönelik ikinci kategori projelerin yürütücülerinin proje başvuruları BAP komisyonu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra Rektörlük görüşüne sunulur. Rektörlük ön onayı alındıktan sonra komisyon değerlendirmesi sürecine devam edilir.

Yürütme ve Sonuçlandırma süreci: Projenin yürürlüğe girebilmesi için yürütücü tarafından imzalanmış proje sözleşmesi ve beyan formunun BAP birimine teslim edilmiş olması zorunludur. Proje Rektör oluru ile yürürlüğe girer (Bakınız: Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu BÖLÜM 6).

Yayın Yükümlülüğü: Birinci kategoride olan projeler, en geç proje kapandıktan itibaren 2 yıl içinde araştırma alanına göre yabancı dilde yayınlanmış BAP tarafından belirlenmiş yayın kurallarına uygun araştırma makalesi olarak yayınlanmak zorundadır (Bakınız: Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu BÖLÜM 7).


BAP Başvuru :http://bapsis.istanbulc.edu.tr
Uluslararası Araştırma Projesi (IRP) 

Tanım ve Kapsamı: İstanbul Üniversitesi araştırmacılarının uluslararası tanınmış öncü üniversiteler veya alanında tanınmış öncü araştırma merkezleri ve araştırmacılar ile müşterek yürütecekleri araştırma projeleridir. Araştırmacıların başvuru yapılan yıl veya bir önceki yılda, ARWU (Academic Ranking of World Universities) veya Times [Times Higher Education (THE) World University Rankings], sıralama sistemlerine göre genel dünya sıralamasında veya projenin araştırma alanındaki sıralamada ilk 250 içinde yer alan üniversiteler veya alanında tanınmış öncü araştırma merkezleri veya enstitülerde bulunan araştırmacılar ile müşterek yürütecekleri araştırma projeleri desteklenir. Belirtilen sıralama indekslerinin ilk 250 içinde yer almayan üniversitelerle yapılacak işbirlikleri desteklenmez.

İlgili üniversitenin işbirliği yapılacak olan biriminin araştırma alanı sıralamalarında ilk 250 içinde yer alması durumunda da bu proje türüne işbirliği yapılacak olan birim için Proje Süreç Yönetim Sisteminde “DİĞER” seçeneği kullanılıp, kurum bilgisi girilerek başvuru yapılabilir. Başvuruda işbirliği yapılacak olan birimin, ARWU veya THE indekslerinde ilk 250 içinde yer aldığını gösterir belge başvuru evrakları ile birlikte sunulmalıdır.

Proje Bütçesi:  100.000 ₺ + Yayın teşvik bütçesidir + Kongre katılım destek bütçesi

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Başvuru, komisyon tarafından işbirliğinin üniversiteye yapacağı katkının saptanması için ön değerlendirmeye alınır. Bu ön değerlendirme kapsamında işbirliği yapılacak üniversitenin uluslararası sıralaması, işbirliği yapılacak araştırmacının yayın listesi ve yayınların etki değerleri, WoS H- indeksi puanı ve proje kapsamında yapılacak işbirliğinin üniversitemize yapacağı katkı göz önünde bulundurulur. Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje ekibinin katılımı ile panel düzenleyebilir. Komisyon ön değerlendirmesini geçen projelerin bilimsel incelemesinin yapılması için hakem süreçleri başlatılır. Hakem değerlendirme süreçleri de göz önünde bulundurularak çalışmanın planlanan başlama tarihten en az 4 ay önce gerçekleştirilmesi önerilir.

Başvuru aşamasında çalışmanın yürütüleceği kuruluştan alınmış davet veya işbirliği yazısının sisteme yüklenmesi ve desteklenmesine karar verilen başvurular için bu belgenin aslının BAP Birimi’ne ibraz edilerek yetkili mercilerce onaylanmış bir nüshasının teslim edilmesi zorunludur. Başvurular, hakem süreçlerinden geçtikten sonra komisyonca değerlendirilir. Bu kapsamda; araştırma sonucunda bilimsel yayın, patent veya endüstriyel uygulama üretme potansiyeli de dikkate alınarak destek sağlanıp sağlanmayacağı doğrudan BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

Araştırmacıların araştırma amaçlı yurtdışı seyahat giderleri için ayrılan bütçe toplam bütçenin %70’ini aşamaz. Proje kapsamında proje araştırmacısı olan yabancı araştırmacıların seyahat giderleri de karşılanabilir.

Proje başvurusunda, normal araştırma projeleri için istenen hususlara ilave olarak, aşağıdaki belge ve bilginin de sağlanması gerekmektedir:

a. Proje İşbirliği Protokolü ve Gizlilik Sözleşmesi: Projenin tarafı olan İstanbul Üniversitesi akademik personeli, BAP’tan sorumlu Rektör ya da Rektör Yardımcısı, yurtdışındaki ilgili kuruluşun yetkilisi ve ilgili kuruluşta projeden sorumlu olacak araştırmacının imzalarının yer aldığı ve ortaklar arasında projeye ilişkin görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tescil ve benzeri konuların belirtildiği projelerde ortaya çıkacak bilginin paylaşımını düzenleyen anlaşmadır. Kabul edilen projeler için, başvuru aşamasında sisteme yüklenen bu belgenin aslının BAP Birimi’ne teslim edilmesi zorunludur.

b. Proje ortağı: Proje başvuru aşamasında projenin başarı ölçütleri, projede yer alan kuruluşun teknik ve araştırmacı alt yapısı, proje yönetimine ilişkin bilgiler, beklenen katma değer, İstanbul Üniversitesi ve araştırmacılarına yapması beklenen katkılar hususunda bilgi verilmelidir.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar altı aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiminde Proje Süreçleri Yönetim Sistemine yüklenir. Ara ve Sonuç raporları, komisyon/komisyon üyesinin tayin edeceği hakem değerlendirmesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına Komisyon tarafından karar verilir (Bakınız: Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu BÖLÜM 6).

Yayın Yükümlülüğü: Proje süresince ya da en geç proje kapandıktan itibaren 2 yıl içinde araştırma alanına göre BAP tarafından belirlenmiş yayın kurallarına uygun olarak araştırma makalesi olarak yabancı dilde yayınlanmak zorundadır (Bakınız: Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu BÖLÜM 7).BAP Başvuru :http://bapsis.istanbulc.edu.tr
Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (BYP) 

Tanım ve Kapsamı: Üniversitenin araştırmacılarının yayın yapabilme potansiyellerinin artırılmasına yönelik destek sağlamak amacıyla ödül mahiyetinde çalışmalarına verilen desteklerdir.

Proje Bütçesi: Projede kullanılacak olan yayınlara ne kadar destek verileceği BAP Komisyonu tarafından belirlenir. Yayın karşılığında verilecek destek miktarının hesaplanmasında, WoS/Scopus indeksleri kapsamında yayının çıkmış olduğu derginin “Average Journal Impact Factor Percentile” puanı sınıflaması gözönünde bulundurulur (Bakınız: Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği).

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Bu kapsamda, WoS tarafından taranan dergilere ilave olarak sosyal bilimler için Scopus ve BAP komisyonunca ilan edilen indekslerde taranan dergilerde çıkmış İngilizce öncelikli olmak üzere YABANCI DİLDE HAZIRLANMIŞ ARAŞTIRMA MAKALELERİ’ne destek verilir. Başvurularda kullanılan yayınların her biri için, yayında adı geçen araştırmacılardan yalnızca bir kişiye destek sağlanır. Birden çok yazarlı yayınlar için, destek başvurusu üniversitemiz mensubu yazarların mutabık kaldığı bir yazar tarafından gerçekleştirilir.

Başvurularda kitap/kitap bölümleri için verilecek olan destekler, kitabın WoS Book Citation Index’de taranıyor olmasına göre bütçelendirilir. İndekste tarananlar eserler için belirlenmiş olan bütçenin tamamı verilirken, indeks dışında olanlar için ise belirlenen bütçenin %50’si verilir.  

Book Citation Index’de taranmayan kitap veya kitapta bölümleri için yapılan başvuruya özgü olarak BAP komisyonu tarafından aşağıdaki şartlar aranır:

Başvuruda kullanılmış yayınlarda yürütücü dışında İstanbul Üniversitesi kadrosunda bulunan tüm yazarlar, “Yayın Kullanım Hakkı Devir Formu” imzalamak zorundadırlar. Bu kapsamda yapılacak olan değerlendirmelerde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a.      Bu kapsamda, BAP Komisyonu’nun belirlediği nitelikteki yayınların her biri için yayında adı geçen araştırmacılardan yalnızca biri yararlanabilir.

b.   Yürütücünün yayında adresini İstanbul Üniversitesi olarak göstermiş olması ZORUNLUDUR. İstanbul Üniversitesi adres olarak gösterilmemiş olan yayınlara destek verilmez.

c.       Yürütücüler, aynı anda birden fazla BYP projesinde yürütücülük yapabilirler ancak aynı yayın ile yalnızca bir kez başvuru yapılabilir.

d.      Birden çok yazarlı yayınlar için, destek başvurusu üniversitemiz mensubu yazarların mutabık kaldığı bir yazar tarafından gerçekleştirilir.

e.    Birden çok yazarlı yayınlar için, üniversitemiz araştırmacıları tarafından imzalanan ve makale üzerindeki destek haklarından feragat ettiklerine dair Yayın Kullanım Hakkı Devir Beyan Formunun başvuruda sisteme yüklenmesi ve destek talebinin kabul edilmesi durumunda bu formun ıslak imzalı olarak BAP birimine sözleşme ile beraber teslim edilmesi zorunludur.

f.  Başvuruda kullanılacak yayınların basılmış/yayımlanmış olması ve yayınlarda adı yer alan üniversitemiz araştırmacılarının Akademik Veri Yönetim Sistemindeki (AVESİS) kişisel sayfalarına ilgili yayınları işlemiş ve makalenin WoS numarasının girilmiş olması, kitapların ise ISBN numarasının belirtilmiş olması şarttır.

g.    Bu kapsamda, yayınlanmasından itibaren en geç 36 ay içinde başvurusu yapılan yayınlar için destek sağlanır.

h.    Araştırmacılar, destek kapsamına giren birden çok makale için bir projede toplu başvuru gerçekleştirebilirler.

i.  BAP tarafından BYP projelerine sağlanacak destek miktarı BAP Komisyonu tarafından belirlenir. Makalenin karşılığında verilecek destek miktarının hesaplanmasında, WoS indeksleri kapsamında yayının çıkmış olduğu derginin “Average Journal Impact Factor Percentile” puanı göz önünde bulundurulur (Bakınız: Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği).

j.     Yukarıda belirtilen kurallar BAP proje otomasyonu tarafından kontrol edilir ve otomatik olarak uygulanır.

k.   Proje bütçelerine ek olarak Yayın Teşvik ek bütçesi amacıyla kullanılan eserler ayrıca BYP proje başvurusu kapsamında kullanılamaz.

BAP proje otomasyon sistemi üzerinden yapılan başvurular komisyon tarafından incelenir ve beyanların doğruluğu onaylandıktan ve eserin desteklenmeye uygun olup olmadığı belirlendikten sonra proje kabul aşamasına geçirilir.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: BYP projelerinin süresi EN ÇOK 24 ay ile sınırlıdır. Ancak, zorunlu hallerde, Komisyon kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir. Projeler ilgili bölümde belirtilen kurallara uygun olarak projelerini sürdürmek ve sonuçlandırmak zorundadırlar. (Bakınız: Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu BÖLÜM 6)

Yayın Yükümlülüğü: Bu proje türünde yayın yükümlülüğü yoktur. Ancak yapılan çalışmalardan yayın yapıldığı taktirde proje çıktılarındaki kurallar geçerlidir (Bakınız: Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu BÖLÜM 7).BAP Başvuru :http://bapsis.istanbulc.edu.trYayın Sürekliliği Ödül Desteği (YÖP)


Tanım ve Kapsamı: Araştırmacıların yayın üretkenlikleri sürekliliğinin ve sonuçları bilimsel yayına dönüşen araştırmaların teşvik edilmesine yönelik desteklerdir. Bu proje desteğinden İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar yararlanabilirler. Bu destekler sadece araştırma amaçlı projeler için kullanılabilir.

Proje Bütçesi: Bu proje türünde proje üst limiti 75.000 ₺’dir. Bu proje türünde Yayın Teşvik Bütçesi kullandırılmaz. Bütçedeki araştırma amaçlı seyahat desteği üniversitemizde bulunmayan, yüksek teknoloji gerektiren araştırma altyapısının kullanılmasını gerektirmedikçe toplam bütçenin %25’ini geçemez.

Proje bütçesi içinde kalmak şartı ile bu proje türünde bursiyer bütçesi kullanılabilir. Bursiyer sayısı proje yürütücüsü tarafından belirlenir.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Proje başvuruları aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılır ve değerlendirmeye alınırlar. Tüm projelerde olduğu gibi hakem değerlendirmesi sonucunda komisyonca projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilir. Bu kapsamda;

a.           Son 10 yıl içinde WoS indekslerinde taranan dergilerde ve sosyal bilimler alanlarında BAP tarafından belirlenen dergilerde yabancı dilde basılmış olmak üzere 25 adet tam metin orijinal makale yayımlayan araştırmacılar başvurabilir,

b.           Bir araştırmacı eğer uygun sayıda yayına sahipse, aynı anda birden fazla YÖP projesi yürütücülüğü yapabilir,

c.            Bu program kapsamında daha önce alınan destekler için kullanılmış olan yayınlar, aynı anabilim dalındaki bir başka araştırmacının başvurusu için tekrar kullanılamaz.

d.           Söz konusu makalelerin en az %60’ının İstanbul Üniversitesi adresli gerçekleştirilmiş olması ve yine en az %60’ının Türkiye dışında yayın yapan yabancı dergilerde yayımlanmış olması şarttır.

e.           Destek talebiyle başvuruda kullanılacak yayınların üniversitemiz Akademik Veri Yönetim Sistemine (AVESİS) işlenmiş olması zorunludur.

f.            Başvuru sırasında yürütücü, yayınlarda adı yer alan aynı Anabilim Dalı araştırmacılarının bilgisi dahilinde gerçekleştirdiğini ve aynı yayın ile birden fazla başvuru yapılmayacağını bildiklerine dair imza altına aldıkları Beyan Formunu ve yayınlarda isimleri bulunan aynı Anabilim Dalındaki diğer araştırmacıların imzaladıkları “Yayın Kullanım Hakkı Devir Beyan Formunun (YÖP)” da proje otomasyon sisteme yüklemesi gerekmektedir.  Desteklenmesine karar verilen başvurular için bu formların ıslak imzalı asıllarının BAP Birimi’ne proje sözleşmesi ile beraber teslim edilmesi zorunludur.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar altı aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiminde Proje Süreçleri Yönetim Sistemine yüklenir. Ara ve Sonuç raporları, komisyon/komisyon üyesinin tayin edeceği hakem değerlendirmesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve projenin kapatılması  Komisyon tarafından karara bağlanır (Bakınız: Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu BÖLÜM 6).

Yayın Yükümlülüğü: Proje süresince ya da en geç proje kapandıktan itibaren 2 yıl içinde araştırma alanına göre BAP tarafından belirlenmiş yayın kurallarına uygun olarak araştırma makalesi olarak yabancı dilde yayınlanmak zorundadır (Bakınız: Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu BÖLÜM 7).


BAP Başvuru :http://bapsis.istanbulc.edu.tr
Lisans Öğrencisi Araştırma Projesi (LÖAP)


Tanım ve Kapsamı: Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı, başarılı öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuş proje desteği türüdür. Projenin yürütücülüğünü öğretim üyeleri üstlenir. Projenin araştırmacılarını lisans eğitimi düzeyindeki öğrenciler oluşturur.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler:

Başvuruyu üniversitemizin öğretim üyelerinin yürütücü olarak yapar. Lisans düzeyindeki başarılı öğrenciler araştırmacı olarak projede yer alabilir.  Öğrencilerin bu projelerde araştırmacı olabilmesi için eğitimlerinin ilk 2 yarıyılını başarı ile tamamlamış olması ve en az 2,5 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) sahip olması gerekir. AGNO’su bu limitin altında olan öğrenciler projelerde görev alamazlar. Bir projede en az bir, en fazla 3 öğrenci için bütçe oluşturulur.  Proje süresi en az 6, en çok 24 ay olabilir.

Projenin araştırma projesi niteliğinde olması gerekir. Bu proje desteği kapsamında, araştırmanın ihtiyaç duyduğu sadece sarf malzemesi, alet ve hizmet alımı maliyetleri karşılanır. Projeden bilgisayar, yazıcı, kırtasiye ve seyahat giderleri karşılanmaz.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci:

Öğretim üyelerinin aynı anda yürütebileceği öğrenci projesi sayısı 3 ile sınırlıdır.  Bu projeler, yürütücünün proje yükü değerlendirmesinde veya kısıtlamalarında dikkate alınmaz.

Bu proje tipinde, ara raporu hazırlanması istenmez. Proje bitiminde sonuç raporunun proje otomasyon sistemine yüklenmesi yeterlidir.

Yayın Yükümlülüğü: Proje bitiminde yayın zorunluluğu aranmaz ancak, proje sonuçlarının özellikle bir öğrenci kongresinde sunulması beklenir. BAP Başvuru :http://bapsis.istanbulc.edu.trDoktora Sonrası Araştırmacı Projesi (DOSAP)


Tanım ve Kapsamı: Üniversitemiz mensubu öğretim üyelerinin, kendilerine bilimsel faaliyetlerinde yardımcı olacak doktora unvanına sahip araştırmacıları çalışmalarına dahil edebilmek için sundukları projelerdir.

Kimler başvurabilir: Üniversitemiz mensubu olan,  doktor unvanını aldıktan sonra alanında en az 5 yıl akademik deneyimi olup, öğretim üyesi kadrosunda olan araştırmacılar proje yürütücüsü olarak başvuruda bulunabilirler.

Proje yürütücüsünün son 5 yılda WoS indekslerindeki dergilerde veya sosyal bilimler alanında WoS, Scopus ya da BAP birimi tarafından ilan edilmiş olan uluslararası alan indekslerindeki hakemli dergilerde yabancı dilde yayınlanmış en az 5 yayınının bulunması gerekir.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler:

Bu proje türünde başvuru aşamasında aşağıda belirtilen kurallara uyulmalıdır:

a)      Doktora sonrası araştırmacı, unvanını aldıktan sonraki en çok 7 yıl içinde bu proje türünde görev alabilir.

b)     Doktora Sonrası Araştırmacı, bu proje kapsamında verilecek destekten; doktora öğrenimi sonrasındaki 7 yıl içinde aynı proje veya farklı projelerde toplam en fazla 36 ay süre ile yararlanabilir.

c)      Proje süresi başvuru aşamasında en çok 24 aydır. Doktora sonrası araştırmacının başarımlarına (performansına) dayalı olarak uygun görüldüğünde komisyon onayı ile proje süresi 36 aya kadar uzatılabilir,

d)     Projenin değerlendirilmesinde Doktora sonrası araştırmacının çalışma alanı ve bilimsel faaliyetleri gözönünde bulundurularak karar verilir; gerek duyulduğunda komisyon tarafından doktora sonrası araştırmacı ile mülakat yapılır.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci:

Diğer proje türlerinde olduğu gibi altı ayda bir ararapor sunulmalıdır ve bu rapor kapsamında doktora sonrası araştırmacının çalışmaları ve bu çalışmaların yürütücü tarafından değerlendirilmesi sunulmalıdır. Bununla birlikte Doktora sonrası araştırmacı ile ilgili aşağıdaki hükümler uygulanır:

a)      Doktora Sonrası Araştırmacıya kendisi ile sözleşme yapıldıktan sonra YÖK'ün belirlemiş olduğu tutarlar esas alınarak ödeme yapılır,

b)     Projede görev alan doktora sonrası araştırmacının sözleşmesi, her takvim yılı bitiminde sona erer ve bir sonraki yıl için sözleşme proje yürütücüsünün görüşleri, sunulan rapor ve doktora sonrası araştırmacının bilimsel faaliyetleri gözönünde bulundurularak BAP komisyonu kararı ile yenilenir,

c)      Fen, mühendislik ve sağlık alanlarında doktora sonrası araştırmacının yazarlar arasında yer alacağı ve alanına göre WoS indekslerinde taranan dergilerde yayınlanmak üzere başvurusu yapılmış ya da yayınlanmış en az bir (1) yayın sunması gereklidir. İki yıl ya da daha uzun süreli projelerde en az birinin WoS Journal Citation Reports Q1 ya da Q2 listesindeki dergilerde yayınlanmış olması koşuluyla en az iki yayın yapması gereklidir.

d)     Doktora sonrası araştırmacının Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında proje süresince yayınlanacak yayın sayısı diğer alanlardaki ile aynıdır. Yayınların WoS veya Scopus indeksi tarafından listelenen dergilerde olması, iki yıl ya da daha uzun süreli projelerde, bu yayınlardan en az birinin WoS ya da Scopus dergi sıralaması Q1 ya da Q2’de yer alan dergilerde yayınlanmış olması gerekmektedir,

e)     Proje süresince doktora sonrası araştırmacının proje ekibinde olacağı en az 1 dış kaynaklı proje başvurusu yapılmalıdır,

f)       Proje süresince sözleşme hükümlerini ve proje yükümlülüklerini yerine getirmeyen doktora sonrası araştırmacısının, proje rapor süresinin dolması beklenmeksizin yürütücünün önerisi ve/veya BAP komisyonu değerlendirilmesi ile sözleşmesi sonlandırılır, bilimsel sonuç raporu ve proje çıktıları ile proje yürütücüsü tarafından proje kapatılır.

Yayın Yükümlülüğü: Bu proje türünde yürütücünün yayın yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, projede görev alan Doktora Sonrası Araştırmacı yukarıda belirtildiği gibi yayın yapmakla yükümlüdür (Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: c ve d bendi).BAP Başvuru :http://bapsis.istanbulc.edu.tr


Kurum Dışı Ortak Katılımlı Araştırma Projesi (KUDOP)


Tanım ve Kapsamı: İstanbul Üniversitesi araştırmacılarının yurtiçi veya dışındaki ÜNİVERSİTELER, ARAŞTIRMA MERKEZLERİ veya SANAYİ ile müşterek yürütecekleri araştırma projeleridir.  Bu kapsamda işbirliği yapılacak kurum veya kuruluşların da projeye fon desteği sağlaması esastır.

Projelerin yürürlüğe girmesi için, İstanbul Üniversitesi BAP komisyonu kabul etmiş olsa bile, ortak olarak gösterilen kurumun araştırma çalışmasını desteklemiş olması esastır.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler:  

Başvuru sırasında, gizlilik sözleşmesini imzalamış olması ve karşı kurumun projeye eş finans desteği sağlaması gerekir. Ayrıca, başvuru dosyasında üniversitemiz mensubu araştırmacının projedeki görevi hakkında bilgi verilmesi zorunludur. Bu projeler için, projenin tarafı olan İstanbul Üniversitesi mensubu akademik personel ve diğer kuruluştan bir araştırmacı ortak yürütücü olabilir. Proje başvurusunda, Normal Araştırma Projeleri için istenen hususlara ilave olarak aşağıdaki belge ve bilginin de sağlanması gerekmektedir:

a.           Proje Gizlilik Sözleşmesi: Projenin tarafı olan İstanbul Üniversitesi akademik personeli, Rektör ya da BAP’tan sorumlu Rektör Yardımcısı ile ilgili kuruluşun yetkilisi ve ilgili kuruluşta projeden sorumlu olacak araştırmacının imzalarının yer aldığı ve ortaklar arasında projeye ilişkin görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tescil ve projelerde ortaya çıkacak bilginin paylaşımını düzenleyen anlaşmadır. Kabul edilen projeler için, başvuru aşamasında proje otomasyon sistemine yüklenen bu belgenin aslının BAP Birimi’ne teslim edilmesi zorunludur.

b. Proje Öneri Formu: Normal Araştırma Projelerinde istenen hususlara ilave olarak, projenin başarı ölçütleri, projede yer alan kuruluşun teknik ve araştırmacı alt yapısı, proje yönetimine ilişkin bilgiler, beklenen katma değer, İstanbul Üniversitesi ve araştırmacılarına yapması beklenen katkılar hususunda bilgi verilmelidir.

Komisyon bu tür projeler için özel başvuru koşulları ve değerlendirme süreçleri öngörebilir. 

Bu kapsamda, araştırma sonucunda bilimsel yayın, patent veya endüstriyel uygulama üretilme potansiyeli de dikkate alınarak destek sağlanıp sağlanmayacağı hakem görüşleri alınarak doğrudan BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje, oluru çıktıktan ve proje sözleşmesi imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Ancak, ortaklık yapılan kurum tarafından söz konusu projenin onaylandığına dair yazının BAP birimine teslim edilmesi zorunludur. Bu belge birime teslim edildikten sonra proje aktif olarak yürürlüğe girer.

Projeler ilgili bölümde belirtilen kurallara uygun olarak projelerini sürdürülmek ve sonuçlandırılmak zorundadırlar (Bakınız: Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu  BÖLÜM 6).

Yayın Yükümlülüğü: Proje kapandıktan itibaren 2 yıl içinde araştırma alanına göre Yabancı dilde yayınlanmış BAP tarafından belirlenmiş yayın kurallarına uygun araştırma makalesi olarak yayınlanmak zorundadır (Bakınız: Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu  BÖLÜM 7).


BAP Başvuru :http://bapsis.istanbulc.edu.tr
Dış Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Projesi (DKEP) 

Tanım ve Kapsamı: Üniversitemiz mensubu araştırmacıların yürütücü, koordinatör veya kurum sorumlusu olarak görev aldığı/alacağı, Üniversitemizin dışındaki ulusal veya uluslararası kurumlarca fon desteği alınmış projeler ile AB HORİZON 2020 programı veya diğer yurtdışı destek programları kapsamında, yapılacak bilimsel araştırma ve çalışmalar için üniversitemize doğrudan bütçe aktarımı yapılacak projelere başvuru aşamasında, proje bütçesinin belirli bir oranda kurum tarafından karşılanmasını ön şart koşan proje başvuruları için sağlanan eş finans destek projesidir. Bu projelerin temel amacı; dış kaynaklı projelerin kapsamının geliştirilmesi, katmadeğer yaratma potansiyelinin ve başarımlarının artırılması ve projeler kapsamında ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı desteklerin sağlanmasıdır. Bu kapsamda yürütücü kurum olarak İstanbul Üniversitesinin görev aldığı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen araştırma projeleri dikkate alınır. Bu kapsamda TÜBİTAK (1002 hariç), KALKINMA BAKANLIĞI, KALKINMA AJANSI, AB PROJELERİ ve benzeri programlarca desteklenmiş bulunan ve amacı yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi olan, aynı zamanda bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen araştırma projeleri dikkate alınır.

Verilecek destekler dış kaynaklı projenin geliştirilmesi, tıkandığı noktaların çözümlenmesi veya daha önce yürütülmüş çalışmaların zenginleştirilmesi veya projenin çalışma alanında yürütülecek diğer araştırmalara destek sağlamak amaçlı kullanılabilir.  Proje adı ve kapsamı, dış kaynaklı proje ile aynı olamaz.

Kimler başvurabilir: Bu kapsamda TÜBİTAK (1002 hariç), KALKINMA BAKANLIĞI, KALKINMA AJANSI ve AB PROJELERİ benzeri programlardan desteklenmiş yürüyen veya SON BEŞ yıl içinde başarı ile kapanmış proje desteği almış dış kaynaklı projenin yürütücüleri (yürütücülük görevinin İstanbul Üniversitesi bünyesinde yapılmış olması şarttır) başvuru yapabilir.

Proje Bütçesi:  Üniversitemize kazandırılan dış kaynaklı araştırma projesi bütçesinin %50’sine kadar destek sağlanabilir. Proje destek miktarı proje teşvik ikramiyesi (PTİ) ve kurum hissesi bütçesi hariç olarak belirlenir. Başvuru aşamasında kurumun, proje bütçesinin belirli oranında desteği ön koşul olarak şart koşan proje başvurularında bütçe limiti destek programının ortaya koyduğu oran kadar destek verilir. Sosyal sorumluluk mahiyetindeki projeler, destek kapsamı dışındadır.

Başvurularda esas teşkil eden dış kaynaklı projede satın alması gerçekleştirilmiş olan alet, donanım ve cihazların mükerrer talepleri desteklenmez.

Verilecek destekler dış kaynaklı projenin geliştirilmesi, tıkandığı noktaların çözümlenmesi, daha önce yürütülmüş çalışmaların zenginleştirilmesi veya projenin çalışma alanında yürütülecek diğer araştırmalara destek sağlamak amaçlı kullanılabilir.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Başvurular, BAP Birimi Proje otomasyonu üzerinden dış kaynaklı projenin, İstanbul Üniversitesi mensubu yürütücüsü tarafından yapılır. Başvurularda, yürüyen veya son beş yıl içinde başarıyla kapatılmış projeler kullanılabilir.  Başvuruda proje içeriği hakkında bilgi verilmeli, istenilen destek ile yürüyen çalışmalara ne tür bir katkı sağlanacağı detaylı bir şekilde ifade edilmelidir. Alınacak destek farklı bir çalışma konusunda yürütülecek projede kullanılacak ise dış kaynaklı projenin araştırma alanına yapacağı katkı verilmelidir. Projenin ilgili kurum veya organizasyon tarafından desteklendiğine dair resmiyet arz eden belgelerin (Proje Başlığı, proje ekibi ve proje bütçesine dair bilgilerin yer aldığı Proje sözleşmesi, proje kabul yazısı gibi belgeler ve bütçe tablosu) de sisteme yüklenmesi zorunludur. Başvurular, Komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bir dış kaynaklı proje için sadece bir kez destek alınabilir. Farklı dış kaynaklı projeler için eş zamanlı olarak birden fazla DKEP başvurusu yapılabilir.

Yurtdışı kaynaklara başvuru aşamasında kurum tarafından belirli oranlarda destek verilmesi ön koşulunu sağlamak amacıyla verilecek desteklerde araştırmacı, proje otomasyondan proje başvurusu yapmaksızın, başvurusu yapılacak destek programının başvuru dosyası ve kurum tarafından istenen bütçe oranını gösterir belgeler ile BAP koordinatörlüğüne bir dilekçe ile başvuru yapar. Koordinatörlük değerlendirilmesi ile projenin karşı kurum tarafından desteklendiği takdirde BAP birimi tarafından “Dış Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Projesi (DKEP)” kapsamında destek sağlanacağına dair Rektörlük onaylı bir yazı verilir. Projenin karşı kurum tarafından değerlendirme süreci tamamlandığında ve projesi desteklendiğinde araştırmacı bu proje kapsamında BAP proje otomasyon sistemi tarafından kendisine daha önce verilmiş yazı ile belirtilmiş bütçe tutarı kadar harcama kalemi ile “Dış Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Projesi (DKEP)” başvurusu yapar. Başvuru sırasında yürütücü, kendisine daha önce verilmiş destek sağlanacağına dair yazı, dış kaynaklı projenin desteklendiğine dair yazı ve dış kaynaklı projenin sözleşmesi ile harcama bütçesini oluşturan ve onaylanan bütçe tablosunu (tüm harcama kalemleri detaylandırılmış olmalı) ve proje başvuru tam metnini proje başvurusunda sisteme yüklemek zorundadır.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar altı aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiminde Proje Süreçleri Yönetim Sistemine yüklenir. Ara ve Sonuç raporları, komisyon/komisyon üyesinin tayin edeceği hakem değerlendirmesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına Komisyon tarafından karar verilir (Bakınız: Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu BÖLÜM 6).

Yayın Yükümlülüğü: Proje süresince ya da en geç proje kapandıktan itibaren 2 yıl içinde araştırma alanına göre BAP tarafından belirlenmiş yayın kurallarına uygun olarak araştırma makalesi olarak yabancı dilde yayınlanmak zorundadır (Bakınız: Proje Destekleme, Uygulama Esasları ve Araştırmacılar için Kullanma Kılavuzu BÖLÜM 7).BAP Başvuru :http://bapsis.istanbulc.edu.tr